Search word definitions and check your spelling.

Words starting with: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Definition of Baas

Noun: baas  baas
Usage: S.Africa

  1. South African term for 'boss'
Noun: baa  baa or ba [N. Amer], baa [Brit]
  1. The cry made by sheep
Verb: baa  baa or ba [N. Amer], baa [Brit]
  1. Cry plaintively
    "The lambs were baaing";
    - bleat, blate, blat

See also:
BAAM
baases

Possible misspellings and typos for the word baas

abas baas basa
vaas faas gaas haas naas bqas bwas bsas bxas bzas baqs baws bass baxs bazs baaa baaq baaw baae baad baac baax baaz